Теоретичні відомості. Робота з операційною системою WINDOWS

Практична робота

Робота з операційною системою WINDOWS

Мета: ознайомлення з інтерфейсом WINDOWS, вивчення побудови вікон WINDOWS, придбання практичних навичок роботи на комп’ютері в опера­ційному середовищі WINDOWS при виконанні операцій з файлами і папками.

Завдання:

1. Ознайомитися з теоретичним матеріалом теми.

2. Виконати на комп’ютері завдання, наведені нижче.

3. Результати роботи подати у вигляді звіту.

Теоретичні відомості

Поняття інтерфейсу. Робочий стіл WINDOWS.

Операційна система забезпечує взаємодію пристроїв і програм при виконанні роботи, створює засоби керування комп’ютером. Кожна операційна система забезпечує кілька видів взаємодії (інтерфейсу). Інтерфейс користувача – взаємодія між користувачем і апаратно-програмними засобами.

Неграфічні операційні системи реалізують інтерфейс командного рядка, який набирається з клавіатури (операційна система MS DOS). Графічні операційні системи реалізують інтерфейс, при якому керування комп’ютером здійснюється дією миші на графічні елементи на екрані (операційні системи сімейства WINDOWS, операційна система UNIX).

Всі об’єкти WINDOWS подані на екрані у вигляді малюнків – піктограм. Під «об’єктом» розуміють все, чим оперує WINDOWS: програма, група програм, папка, файл, документ, мережа, диск, пристрій.

Після завантаження операційної системи WINDOWS на екрані з’являється робочий стіл.


Файл – це блок інформації, який зберігається на дисковому накопичувачі і має власне ім’я. Це ім’я складається з двох частин: назви та розширення (типу), які відокремлюються одне від одного крапкою. Символ * використовується для позначення будь-якої назви, або слова, символ ? – будь-якого символу або його відсутності. Серед типових розширень такі:

.txt – текстові файли; .doc – текстові документи Word;
.bat – командні файли; .xls – табличні документи Exсel;
.com, .exe – програми; .bmp – графічні документи Paint

Папка –місце збереження інформації на диску які об’єднані за змістом. Папка також має своє ім’я.

Послідовність, яка складається із імені диска та імен папок (каталогів) і веде до файла, називають шляхом до файла, або його адресою. Наприклад: С:\ РОБОТА\ ЛИСТИ.

Піктограма – це графічне зображення значком об’єкта, який знаходиться у файловій структурі.

Ярлик – це файл, який містить лише шлях до відповідного об’єкта. Ярлик у лівому нижньому куту має маленький прямокутник, усередині якого зображена стрілка.

Панель задач – містить кнопки завдань, які зараз працюють у системі. У правій частині панелі задач розташована системна область. У ній відображені індикатори системних пристроїв. Для заміни мови треба або клацнути на індикаторі клавіатури та вибрати потрібну мову, або натиснути одночасно на клавіатурі клавіші CTRL та SHIFT.Основні дії з об’єктами:

· Показати – пересуваючи мишу, помістити курсор на піктограму потрібного об’єкта.

· Вибрати – помістити курсор на піктограму об’єкта, натиснути і відпустити ліву кнопку миші (клацнути).

· Перемістити – помістити курсор миші на піктограму, натиснути і, тримаючи ліву кнопку, перемістити об’єкт на нове місце, відпустити кнопку.

· Двічі клацнути – помістити курсор миші на піктограму, двічі клацнути лівою кнопкою, не пересуваючи миш.і При подвійному клацанні лівою кнопкою миші результат залежить від типу об’єкта.

Головне меню (кнопка «Пуск»)

Якщо клацнути на кнопці «Пуск» на панелі задач, то відкриється головне меню WINDOWS, за допомогою якого можна завантажувати програми, відкривати документи, налагоджувати систему, одержувати довідку, шукати об’єкти і багато іншого.

Команда головного меню, яка закінчується справа значком ►, має додатковий список, який відкривається, досить на нього встановити курсор миші. У команд додаткового списку теж можуть бути значки ►.

Робота з вікнами

Вікно WINDOWS з’являється на екрані після подвійного клацання на піктограмі диска або папки. У вікні користувач вводить потрібні команди і одержує результат їх виконання.
Другий рядок вікна – це рядок меню (список команд), за допомогою яких виконуються різноманітні операції. Досить клацнути на кнопці (Файл, Правка, Вид...) – і на екрані з'явиться відповідний список команд.

Зовнішній вигляд вікна можна міняти за допомогою команд, що в меню «Вид». Якщо клацнути на кнопці «Вид», відкриється меню із спис­ком команд наведеного вигляду. В активної команди зліва стоїть значок • або √ .Меню «Справка» використовується для отримання різноманітної довідкової інформації.

Нижче рядка меню може бути розташована панель інструментів, на якій розміщені кнопки найбільш уживаних команд, що є в меню. Вигляд панелі інструментів і набір кнопок-команд типо­вий, можуть бути відмінності залежно від виду вікна Windows.

Якщо панель інструментів не показано, досить відкрити меню «Вид», далі перевести кур­сор на команду «Панели инструментов», з'явить­ся меню, в якому треба зробити активними команди «Обычные кнопки» і «Подписи к кнопкам», щоб одержати панель інструментів такого вигляду (умовно розбито на дві частини):

Команди панелі інструментів

«Назад» – повернутися в попередній стан вікна;

«Вперед» – перейти у стан вікна, який був до виконання команди «Назад»;

«Вверх» – перейти на рівень вище (у попередній каталог);

«Вырезать» – виділений об'єкт (файл, документ, папка) запи­шеться в буфер, піктограма об'єкта робиться блідою;

«Копировать» – виділений об'єкт запишеться в буфер і залишиться на старому місці;

«Вставить» – записаний у буфер об'єкт вставиться на новому місці і зникне на старому місці;

«Отменить» – відмінити помилкову дію. Можна відмінити кілька дій, послідовно натискаючи на цю кнопку;

«Удалить» – знищити виділений об'єкт, і він зникне з папки;

«Свойства» – повідомляє про властивості (зміст, обсяг, дата створення, атрибути) виділеного об'єкта;

«Вид» – клацнувши на значку ▼, відкриємо список команд, подібний до розглянутого в рядку меню.

На панелі інструментів кнопки «Назад» і «Вперед» мають праворуч символ ▼ , який вказує на наявність списку. Наприклад, якщо клацнути на символі ▼ поруч з кнопкою «Назад», на екрані з'явиться меню, у якому будуть адреси останніх папок.

Якщо розміри вікна не дозволяють розмістити всі піктограми, праворуч і(або) внизу робочої області з'являються вертикальна і(або) горизонтальна смуги прокрутки з бігун­ками. За допомогою смуги прокрутки можна пересуватися в ту частину робочої області, якої не видно на екрані, і таким чином одержати доступ до об'єктів, що там знаходяться.

Крім бігунка, на смузі прокрутки є кнопки t T для переміщення вздовж вікна. При натисканні і утримуванні такої кнопки поступово міня­ється зміст робочої області, і відповідно міняє своє положення бігунок.

Над зменшеним вікном можна виконувати ще такі дії:

• Перемістити вікно – встановити курсор миші на рядок заголовка, натиснути і утримувати ліву кнопку, перетягти вікно на нове місце і відпустити кнопку.

• Змінити горизонтальні (вертикальні) розміри вікна – встановити курсор миші на вертикальну (горизонтальну) границю вікна і, коли з'явиться двонаправлена стрілка, натиснути й утримувати ліву кнопку, зменшити або збільшити розмір і відпустити кнопку.

• Змінити обидва розміри вікна – встановити курсор миші в один із кутів границі вікна, щоб з'явилася двонаправлена стрілка, натиснути і утримувати ліву кнопку, зменшити або збільшити розміри вікна і відпустити кнопку.

Описані дії неможливі над вікном, розгорнутим на весь екран.

Контекстне меню

Якщо клацнути правою кнопкою миші, з'являється список команд, який називається контекстним меню. Вигляд контекстного меню і список дій в ньому залежить від місця, де воно викликається.

Наприклад, якщо клацнути правою кнопкою на вільному місці робочого столу, з'явиться контекстне меню наведеного вигляду із списком дій, які можна виконувати на робочому столі Windows.

Дія «Рабочий стол Active Desktop» дозволяє розмістити на робочому столі об'єкти, безпосеред­ньо зв'язані з Internet.

Дія «Упорядо­чить значки» про­довжується в додат­ковий список, щоб на робочому столі роз­ташувати піктограми у вибраному порядку.

Дія «Выстроить значки» зберігає розстановку піктограм, яку зробив користувач. Ця команда не переставляє піктограми на робочому столі, а лише шикує їх у рядки і стовпчики. При цьому може статися так, що одна піктограма закриє собою іншу, і вона стане невидимою.

Пункт меню (команда), який має справа символ ► , продовжується в додатковий список дій, досить на нього встановити курсор миші.

Програма „Проводник”

За допомогою вікна «Проводник» можна знищувати, копіювати, переносити і перейменовувати папки, файли, групи файлів і папок.

Вікно «Проводник» можна відкрити так:

• притиснути клавішу Shift і двічі клацнути на піктограмі «Мой компьютер»;

• на робочому столі двічі клацнути на піктограмі «Проводник»;

• виконати команду «Пуск» → «Программы»→ «Проводник»;

• на робочому столі клацнути правою кнопкою миші на меню «Пуск» → «Проводник».

На відміну від вікна «Мой компьютер» вікно «Проводник» має дві половини: в лівій знаходиться список папок у вигляді ієрархічної струк­тури, з'єднаних пунктирними лініями, в другій відображається зміст виб­раної папки. Якщо в місці під'єднання до загальної лінії «дерева» стоїть «+», то це означає, що всередині цієї папки є ще інші. Якщо розкрити цю папку, клацнувши на ній, зліва відобразиться новий рівень ієрархії, справа відобразиться її вміст, а знак «+» заміниться на «-».

Якщо клацнути на піктограмі папки в лівому вікні, то її зміст буде показано в правому вікні. В адресному рядку буде зазначено шлях до файлів у відкритій папці.

Співвідношення розмірів лівого і правого полів можна міняти. Треба встановити курсор миші на розділову смугу між ними, натиснути і три­мати ліву кнопку. Після появи курсора його пересувають вправо або вліво і відпускають кнопку миші.

Можна зовсім закрити ліве поле «Папки», якщо виконати команду «Вид» → «Панели обозревателя» → «Папки» або клацнути на кнопці «Закрыть», що знаходиться тут же. Щоб відновити поле «Папки», виконати попередні дії і клацнути на команді «Папки», щоб знову з'явилася √.

Операції з файлами та папками

Упорядкування об'єктів

За допомогою меню «Вид» можна впорядкувати розташування об'єк­тів у папці «Мой компьютер» або у правому полі вікна «Проводник» за визначеними критеріями. Треба в меню «.Вид» вибрати команду «Упорядочить значки», після чого вибрати порядок відо­браження об'єктів «за іменем», «за типом», «за розміром» або «за датою».

Стирання і відновлення об'єктів

Щоб стерти документ або папку, треба вибрати потрібну піктограму і натиснути кнопку X «Удалить» на панелі інструментів або клавішу Delete на клавіатурі.

Переміщення (копіювання) об'єктів лівою кнопкою

Для переміщення (копіювання) об'єкта (файла або папки) лівою кнопкою миші треба виконати такі дії:

• у лівій половині вікна «Проводник» послідовним відкриттям пройти шлях до папки, у якій знаходиться потрібний об'єкт (файл або папка);

• у правому вікні встановити курсор миші на об'єкт, натиснути ліву кнопку і, не відпускаючи (!) її, перетягти об'єкт на потрібну папку в лівій половині і відпустити кнопку.

Якщо файл (або папку) перетягують на одному і тому ж диску, то він переміщається (зникає на старому місці і з'являється на новому).

Якщо ж файл (або папку) перетягують з одного диска на інший,то він копіюється (залишається на старому місці і з'являється на новому).

При виконанні операції перетягування початківці можуть помилково «кинути» об'єкт не в ту папку. Щоб не помилитися, цю операцію краще робити в режимі великих значків (на робочому столі в контекстному меню виконати команду «Свой­ства», далі в діалоговому вікні вибрати вкладку «Эффекты», де встано­вити прапорець «Использовать крупные значки»).

Для відміни помилкової дії треба відкрити меню «Правка» і виконати команду «Отменить».

Для дій з групою файлів необхідно їх виділити. Щоб виділити групу файлів, розташованих один за одним, треба, утримуючи клавішу Shift, клацнути на першому та останньому файлах. Файли, розташовані у довіль­ному порядку, помічаються при притиснутій клавіші Ctrl.

Переміщення (копіювання) об’єктів правою кнопкою миші

Переміщати (копіювати) об’єкту можна і правою кнопкою миші, для чого треба виконати такі дії:

• встановити курсор миші на об’єкт, натиснути праву кнопку і, не відпускаючи (!) її, перетягти об’єкт на потрібну папку в лівій половині і відпустити кнопку – з’явиться контекстне меню;

• у контекстному меню виконати команду «Переместить» або «Копировать».

Для команди «Копировать» встановити курсор на диск або папку (місце призначення об’єктів), клацнути правою кнопкою миші та вибрати команду «вставить».


3051541602195658.html
3051615935997737.html
    PR.RU™